SKYPE

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปยังเว็บไซต์ของ skype >> http://www.skype.com แล้วคลิกที่เมนู Dowloads ให้เลือกเป็น Desktop จากนั้นให้เลือกเป็น Get Skype for Windows

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อคลิกที่ Get Skype for Windows เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะดาวน์โหลดไว้ข้างล่าง ให้รอการดาวน์โหลดสักครู่..

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นให้คลิก Run > Install

ขั้นตอนที่ 4

รอติดตั้งโปรแกรมสักครู่..

 

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าของ Skype ขึ้นมา ให้คลิก Let’s go จากนั้นทำสมัครเข้าใช้ได้เลย โดยคลิกไปที่ Sign in on create