PLAN&PRICE

สอนสดตัวต่อตัวทุก Lesson

1 Lesson = 30 นาที
เรียนอยางน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

เลือกเรียนตามวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 24.00 น.

(ทั้งนี้ต้องเช็คตาราง Teacher ประกอบด้วยว่าว่างตรงกันหรือไม่)

ออกแบบบทเรียน ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนที่ต้องการนำไปใช้งานจริงเป็นหลัก รวมกับ Speaking Level ที่ได้จากการทดสอบ

กรณีที่ต้องการออกแบบการเรียนเอง ในกรณีดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อเรา -> Line, เบอร์โทร

– เวลาที่เรียนในแต่ละ Lesson มากกว่า 30 นาที เช่น 45 นาที หรือ 60 นาที
– จำนวน Lessons ที่ต้องการเรียนอย่างน้อยกว่าหรือมากว่าในแต่ละ Package
– จำนวนวันที่เรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าในแต่ละ Package

จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีบริษัท

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 21 (อาคารเสริมมิตร)
เลขที่บัญชี :  061-3-27070-1
ชื่อ :  บจก. ยู แคน สปีค (ไทยแลนด์)